บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2020

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้า (Electric Battery)

รูปภาพ
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานยิ่งขึ้น โดยแบตเตอรี่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) Primary (Non-rechargeable) battery เป็นแบตเตอรี่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว ปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทางเดียว ไม่สามารถชาร์ตเพื่อให้กลับมาใช้ใหม่ได้ และ 2) Secondary (Rechargeable) battery เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าจนหมดแล้ว สามารถรับพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีย้อนกลับ ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ภาพ : https://th.wikipedia.org/แบตเตอรี่   แบตเตอรี่มีหน่วยที่ใช้นับเรียกว่าเซลล์ (Cell) โดยเราสามารถแบ่งการทำงานของแบตเตอรี่เซลล์ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 1) เซลล์เปียก (Wet cell) เป็นแบตเตอรี่เซลล์ที่ใช้สารนำไฟฟ้า (Electrolyte) แบบของเหลวหรือแบบเจล เช่น lead–acid, nikel–cadmium (Ni-Cd) และ lithium–ion (Li-Ion) และ 2) เซลล์แห้ง (Dry cell) ใช้ Electrolyte แบบครีม (Paste) เช่น alkaline battery (zinc–carbon หรือ zinc–