บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายแบบ P2P

รูปภาพ
        ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักการเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายแบบ Client-Server ไปแล้วนะครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงการทำงานของระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (P2P) บ้างนะครับ           การเชื่อมต่อแบบ P2P เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ตัวกลางเช่น Server ซึ่งทำให้การใช้งานในลักษณะ P2P นี้มีความคล่องตัวในการเชื่อมต่อ แต่ในทางกลับกัน อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ในระบบ P2P จะต้องรับภาระการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ Bandwidth ของเครือข่ายซึ่งเคยเป็นภาระของ Server ทำให้อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในระบบ P2P ต้องมีประสิทฺธิภาพที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น             P2P จะมีการเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบ Online และ Offline กล่าวคือผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในแบบ LAN หรือเครือข่ายภายนอกผ่านระบบ Internet ก็ได้ ผมขอแบ่ง Application ที่มีการเชื่อมต่อแบบ P2P ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ           1.    Application ที่กำหนดให้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งทำหน้าที่แทน Server ซึ่งผมขอเร