บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2020

การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย

รูปภาพ
  ในยุคปัจจุบัน Internet ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อธุรกิจหรือธุรกรรมส่วนตัว ดังนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงระบบการเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและระบบการทำงานของแอปพลิเคชันถูกแบ่งออกเป็น 2 ระบบหลัก ๆ ดังนี้    1. Client-Server Model หรือ Infrastructure Mode เป็นระบบซึ่งอาศัยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์กลาง เรียกว่า Server โดยผู้ใช้งานในระบบนี้ถูกเรียกว่า Client เมื่อ Client หนึ่งใดต้องการติดต่อสื่อสารกับ Client อื่น จะต้องทำการเชื่อมต่อผ่าน Server เสมอ โดยระบบ Client-Server Model นี้มีความรวดเร็วและมีเสถียรภาพสูง เนื่องจากคุณสมบัติของ Server ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อจาก Client จำนวนมากพร้อม ๆ กัน ในทางกลับกัน ถ้า Server มีปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ Client จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันนั้น ๆ และไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Client อื่น ๆ ได้จนกว่า Server จะได้รับการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ ยกตัวอย่างระบบ Client-Serv