บทความ

เครือข่ายไร้สายระยะใกล้ (Local Wireless Network)

รูปภาพ
ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวในฉบับที่แล้วนะครับ ระบบ Local Wireless Networks ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีหลักของ Local Wireless Networks มีชื่อเรียกว่า Wi-Fi (Wireless Fidelity; เครือข่ายไร้สายความถูกต้องสูง) ซึ่งรับส่งข้อมูลในช่วงคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ตามมาตรฐาน IEEE802.11 โดยสามารถแบ่งออกเป็นมาตรฐานย่อยดังนี้ (ภาพจาก : https://th.wikihow.com/สร้าง-Local-Area-Network-(LAN)) 1. IEEE802.11b (Wi-Fi 1)
เป็นมาตรฐานของ Wi-Fi ตัวแรกที่ออกมาให้ใช้งานทั่วโลกบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz ด้วยความเร็วสูงสุด 11 Mbps
2. IEEE802.11a (Wi-Fi 2)
เป็นมาตรฐานที่ออกมาพร้อมกับ Wi-Fi 1 แต่สามารถใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น เนื่องจากการใช้งานคลื่นความถี่ 5 GHz มีความซ้ำซ้อนกับบางหน่วยงานในขณะนั้น โดย Wi-Fi 2 มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 54 Mbps
3. IEEE802.11g (Wi-Fi 3)
เป็นเทคโนโลยีที่ออกมาแทนที่ Wi-Fi 1 และ Wi-Fi 2 โดยทำงานบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz ทำให้สามารถใช้งานได้ทั่วไป และยังเพิ่มประสิทธิภาพจาก Wi-Fi 1 ให้มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 54 Mbpsเทียบเท่ากับ Wi-Fi 2
4. IEEE802.11n (Wi-F…

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย (Wireless Technology)

รูปภาพ
       หลังจากการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2423) โดยเทคโนโลยีแรกนี่มีชื่อเรียกว่า Photophone ซึ่งไม่ใช่การโทรศัพท์แบบมีภาพประกอบ แต่เป็นการแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณแสงแล้วใช้อุปกรณ์รับส่งชนิดพิเศษในการติดต่อสื่อสารระยะใกล้ ต่อจากนั้นในปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) ได้มีการนำเทคโนโลยีการส่งสัญญาณวิทยุมาประยุกต์ใช้กับการส่งโทรเลขไร้สาย ในเวลาต่อมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2443 เป็นต้นมา) มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายอีกมากมาย โดยสามารถแบ่งออกเป็นเทคโนโลยีหลัก ๆ ดังนี้
(ภาพจาก : https://www.c-i-a.com/7-wireless-technologies/) 1. Local Wireless Networksเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายภายในนี้มีระยะการทำงานครอบคลุมที่จำกัดแต่มีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการรับส่งข้อมูลระยะไกล ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารไร้สายภายใน เช่น Wireless Fidelity (Wi-Fi) รับส่งข้อมูลผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz โดยมีชื่อเรียกมาตรฐานว่า IEEE 802.11, Bluetooth ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่…

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้า (Electric Battery)

รูปภาพ
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานยิ่งขึ้น โดยแบตเตอรี่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) Primary (Non-rechargeable) battery เป็นแบตเตอรี่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว ปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทางเดียว ไม่สามารถชาร์ตเพื่อให้กลับมาใช้ใหม่ได้ และ 2) Secondary (Rechargeable) battery เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าจนหมดแล้ว สามารถรับพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีย้อนกลับ ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง


ภาพ : https://th.wikipedia.org/แบตเตอรี่
แบตเตอรี่มีหน่วยที่ใช้นับเรียกว่าเซลล์ (Cell) โดยเราสามารถแบ่งการทำงานของแบตเตอรี่เซลล์ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 1) เซลล์เปียก (Wet cell) เป็นแบตเตอรี่เซลล์ที่ใช้สารนำไฟฟ้า (Electrolyte) แบบของเหลวหรือแบบเจล เช่น lead–acid, nikel–cadmium (Ni-Cd) และ lithium–ion (Li-Ion) และ 2) เซลล์แห้ง (Dry cell) ใช้ Electrolyte แบบครีม (Paste) เช่น alkaline battery (zinc–carbon หรือ zinc–manganese oxide) และ…

เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Technology)

รูปภาพ
ในยุคปัจจุบัน เราคงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์หรือช่วยลดขั้นตอน เบาแรงมนุษย์ได้ โดยหลาย ๆ คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย ไม่รู้จัก หรือไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเทคโนโลยีนี้นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในปัจจุบัน กล่าวคือ เทคโนโลยีเซนเซอร์ นั่นเองครับ

ภาพ : https://insights.samsung.com/2017/02/03/sensor-technology-delivers-enhancements-to-homeland-security/
เซนเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับค่าต่าง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์หลากหลายชนิดได้นำไปประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์เซนเซอร์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามคุณสมบัติในการตรวจวัด ประกอบด้วย
      1. เซนเซอร์ด้านกายภาพ (Physical sensor) คือ เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่า ระดับ ปริมาณ และคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ โดย Physical sensor ใช้เซลล์พิเศษที่มีความไวสิ่งที่ต่อการวัดค่า เช่น แสง, การเคลื่อนไหว, อุณหภูมิ, สนามแม่เหล็ก, แรงโน้มถ่วง, ความชื้น, การสั่นสะเทือน, แรงดัน, สนามไฟฟ้า, เสียง และสารพิษ เป็นต้น
2. เซนเซอร์ด้านเคมี (Chemical sensor) คือ เซนเซอร์ที่ใช้ในกา…

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น (Robotic Vacuum Cleaner)

รูปภาพ
    ในยุคปัจจุบัน เราคงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์หรือช่วยลดขั้นตอน เบาแรงมนุษย์ได้ โดยหลาย ๆ คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย ไม่รู้จัก หรือไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเทคโนโลยีนี้นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในปัจจุบัน กล่าวคือ เทคโนโลยีเซนเซอร์ นั่นเองครับ

ภาพ : https://www.officemate.co.th/blog/ ในเทคโนโลยีการทำงานความสะอาดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องถูพื้น โดยการดูดฝุ่นจะขึ้นอยู่กับความแรงของการดูด หัวปัดฝุ่นขึ้นจากพื้น และหัวแปรงเก็บฝุ่นเข้าตัวเครื่อง ซึ่งแน่นอนครับว่าแรงดูดที่สูงกว่าก็จะสามารถเก็บฝุ่นได้ดีกว่า แต่ก็จะมีข้อเสียที่เสียงดังขึ้นด้วย ส่วนหัวปัดฝุ่นขึ้นจากพื้นและหัวแปรงเก็บฝุ่นในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก เมื่อมีการใช้งานต่อเนื่อง เราจำเป็นจะต้องถอดหัวปัดและหัวแปรงนี้มาทำความสะอาดอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากการสะสมของฝุ่นและผมจะทำให้ความสามารถในการทำความสะอาดลดลงเรื่อย ๆ ในส่วนของเครื่องถูพื้น ความสามารถในการถูจะขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าซึ่งใน…

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

รูปภาพ
        ในจดหมายข่าวฉบับก่อนหน้านี้ ผมได้กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยผมได้กล่าวรวมถึงเทคโนโลยี NB-IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต่อเนื่องจาก IoT นั่นเอง ในจดหมายข่าวฉบับนี้เราจะมาเจาะลึกถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี IoT กันครับ

(ภาพจาก : https://saixiii.com/what-is-iot-internet-of-things/)
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี IoT มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียว IoT ทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายในบางส่วนอีกด้วย นอกจากนี้ระบบ IoT มักจะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) โดยเราสามารถสั่งการอุปกรณ์ IoT เหล่านี้ด้วย Application บน Smartphone จากที่ใดก็ได้ ขอเพียงมีการเชื่อมต่อระบบ Internet ยกตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้า IoT สามารถตั้งเวลาทำงานและส่งข้อความเตือนการทำงานที่ขัดข้องหรือเตือนว่าซักผ้าเสร็จแล้วไปยัง Smartphone ได้ โดยที่เราไม่ต้องนั่งเฝ้าหรือจับเวลารอเพื่อไม่ให้ผ้าเปียกอยู่ในเครื่องนานเกินไปจนเหม็นอับ นอกจากนี้เรายังสามารถ Download รูปแบบการซักใหม่ ๆ ได้จาก Application ของเครื่องซั…

โรคติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Addiction)

รูปภาพ
         ในปัจจุบันเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ในบางครั้ง Smart phone เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้เพราะ Smart phone สามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook, Twitter, Instagram, และ Instant messaging อื่น ๆ ด้วย

(ภาพจาก https://www.thespiritsbusiness.com/2016/07/top-10-spirits-brands-on-social-media-2/)
เดิมทีมนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งต้องการการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง ดังนั้นการที่เราสามารถเข้าถึง Social media ได้ง่ายขึ้นมากในปัจจุบัน ทำให้มีความเสี่ยงในการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปได้ง่ายขึ้นมากตามไปด้วย เราสามารถสังเกตตนเองได้หากมีอาการเหล่านี้หลายข้อก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะมีปัญหาการติด Social media1.    อยู่กับ Social media มากกว่าที่ตั้งใจไว้2.    ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ Social media มักจะมีอาการกระวนกระวายใจหรือหงุดหงิด3.    หากเราพยายามที่จะควบคุมการเข้าถึง Social media ของตัวเองแต่ไม่สามารถควบคุมได้4.    คิดถึง Social media อยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่ากำลังทำอะไ…