บทความ

ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์

รูปภาพ
เขียนโดย อ.ดร.ปิติพล พลพบู

ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงการโจมตีหรือบุกรุกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจุดประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการขโมย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานหรือการตั้งค่าของระบบ ซึ่งอาจ ทำให้ข้อมูลกลายเป็นเท็จหรือทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ โดยเทคนิคการโจมตีนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ โดย 1 ในวิธีที่ผู้โจมตีนิยมใช้ที่สุดคือการใช้โปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malicious Software; Malware) Malware เป็นชื่อที่ใช้เรียกโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น Virus, Worm, Trojan Horse, Adware, Spyware, Rootkit, ฯลฯ โดย Malware แต่ละชนิดจะมีจุดประสงค์หลัก และวิธีการแพร่กระจายที่แตกต่างกันไปดังนี้ นอกจาก Malware แล้ว ยังมีการโจมตีอื่น ๆ เช่น Hoax การปล่อยข่าวลวงเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนก, Phishing การทำหน้าเว็บปลอมเพื่อล่อลวงให้เหยื่อส่ง Username และ Password หรือข้อมูลบัตรเครดิตไปให้, Password Cracking การเข้าถึงระบบโดยการใช้ Password ของผู้ใช้ซึ่งได้มากจากหลายช่องทาง, Dos & DDoS การโจมตีเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้, Session Hijacking การข…

การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

รูปภาพ
เขียนโดย อ.ดร.ปิติพล พลพบูAdapter และสายชาร์จในตลาดปัจจุบันมีให้เหลือหลายชนิดหลายยี่ห้อ ดังนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ เรามาดูการเลือกซื้อ Adapter และสายชาร์จไฟคุณภาพดีให้กับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันนะครับ สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ โดยอาการชาร์จไม่เข้า อาจเกิดจาก Adapter ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟ (Current; Ampere) ได้เพียงพอต่อความต้องการของอุปกรณ์ และอาจเกิดจากความต้านทาน (Resistance; Ohm) ของสายชาร์จนั้นสูงเกินไป ทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้ไม่มากพอ ส่วนอาการเครื่องรวนขณะชาร์จไฟมักจะเกิดจาก Adapter จ่ายไฟไม่คงที่ หรือ Adapter จ่ายกระแสไฟที่มีความต่างศักย์ (Voltage; Volt) ไม่คงที่ ดังนั้น Adapter ที่ดีจึงต้องจ่ายไฟที่มีความต่างศักย์คงที่โดยประมาณ 5 Volts ส่วนสายชาร์จที่ดีจะต้องมีความต้านทานต่ำๆเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีขึ้น
จากการทดลองกับอุปกรณ์ชาร์จไฟจำนวนหนึ่งประกอบด้วย Adapter สายชาร์จยี่ห้อต่าง ๆ โดยวัดกระแสไฟและความต่างศักย์ด้วย USB Tester ผลที่ได้ทำให้ทราบว่าราคาของสินค้าอาจจะมีผลกับคุณภาพของการใช้งานอยู่บ้าง โดย Adapter ที่มีราคาสูงมีแนวโน้มที่จะจ่า…