โพสต์

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Mobile Social Network (MSN)

รูปภาพ
           ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยี Mobile Social Network ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Wireless Sensor Network (WSN) ที่ผมกล่าวถึงในจดหมายข่ายฉบับที่แล้วนะครับ Mobile Social Network หรือเรียกย่อ ๆ ว่า MSN เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เครือข่ายปกติทั้งเครือข่าย Internet พื้นฐานและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ โดยหลักการทำงานของ MSN จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย โดยระบบจะทำการเก็บข้อมูลการพบเจอกันของผู้ใช้งานแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าใครพบเจอกับใครบ่อย ๆ แล้วนำไปคำนวณเส้นทางการส่งข้อมูลว่าควรส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ชิ้นใดเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลให้ถึงปลายทางได้    หลักการส่งต่อข้อมูลของ MSN มีแนวคิดมาจากแนวคิดและการทดลองเรื่อง The small world problem ของ Milgram ในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งเป็นแนวคิดการสังเกตว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมา มักจะมีความเชื่อมต่อกันทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ คนที่มีจุดมุ่งหมายต่างกันที่เดินมาเจอกันจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะรู้จักกันโดยตรง หรือเป็นคนรู้จักของคนรู้จ

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Sensor Network (WSN)

รูปภาพ
           ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยี Wireless Sensor Network ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี Wireless network, Peer-to-Peer, และ Ad hoc network           Wireless Sensor Network เรียกย่อ ๆ ว่า WSN ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Sensor จำนวนมากผ่านเครือข่าย โดยการพัฒนา WSN นี้มีแนวคิดมาจากสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ไม่สามารถสร้างเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่กว้าง ๆ ได้ เช่น การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ในทุ่งกว้าง การตรวจสอบระดับน้ำ หรือการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพยากรณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดซึนามิ เป็นต้น           WSN ประกอบด้วยอุปกรณ์ Sensor จำนวนมากที่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารผ่านการส่งต่อข้อมูลให้กับอุปกรณ์ Sensor ตัวอื่น ๆ ไปยัง Gateway ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสู่เครือข่ายของผู้ใช้งานหรือระบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ Sensor แต่ละตัวจะต้องมีความสามารถในการวัดค่าและส่งต่อข้อมูล อีกทั้งยังต้องมีแบตเตอรี่ในตัว ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องต่อสายไฟหรือนำไปชาร์ตไฟ เพื่อความคล่องตัวในการใช้งานในพื้นที่กว้างที่ไม่สามาร

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Mesh Network

รูปภาพ
        ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยี Wireless Mesh Network ที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก Mesh Network ซึ่งเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเครือข่ายแบบใช้สายเป็นเทคโนโลยีไร้สายครับ Mesh Network เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Router หลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถส่งต่อข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งผ่านเครือข่าย Router จำนวนมาก ทำให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้ระยะที่ไกลมากขึ้น และทำให้ระบบเครือข่ายมีความเสถียรมากขึ้นด้วย เนื่องจากมีเส้นทางในการรับส่งข้อมูลหลายเส้นทาง แต่ในทางกลับกัน Routing Protocol ที่ใช้ในระบบ Mesh Network จำเป็นต้องมีการป้องกันการส่งข้อมูลวนซ้ำ (Loop) โดยระบบเครือข่ายแบบ Mesh จะประกอบด้วย 1) Mesh Router ทำหน้าที่ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด และส่งต่อข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง 2) Mesh Client เป็นอุปกรณ์ปลายทางที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับ Mesh Router และ 3) Internet Gateway เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อจาก Mesh Router เพื่อส่งข้อมูลออกสู่ External Network           Wireless Mesh Network เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจาก Mesh Network โดยใช้ Wireless Router มาทำหน้าที่เป็น

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Mobile Ad-hoc Network

รูปภาพ
          ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักกับเทคโนโลยี Ad-hoc กันไปแล้วว่าเป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อไร้สายแบบไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เชื่อมต่อกลาง มาในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมจะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจาก Ad-hoc Network ที่มีชื่อเรียกว่า Mobile Ad-hoc Network (MANET) ครับ       จริง ๆ แล้วเทคโนโลยี MANET และ Ad-hoc Network เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันเลยก็ว่าได้ เพียงแต่มีความแตกต่างในด้านการใช้งานและการพัฒนา กล่าวคือ Ad-hoc Network เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกเพื่อรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ได้มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไปไหน ทำให้การรับสัญญาณของอุปกรณ์มีความเสถียรคงที่อยู่ระดับหนึ่ง ในทางกลับกัน MANET ถูกพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความสะดวกและคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสถานที่ใช้งานมากขึ้น เช่น Smartphone Tablet และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาการเชื่อมต่อแบบ Ad-hoc Network ต้องคำนึงถึงความไม่คงที่ของสัญญาณที่จะได้รับเนื่องจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย อีกทั้งอุปกรณ์แต่ละตัวสามารถปิดตัว พักการเชื่อมต่อ ห

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Ad-hoc Network

รูปภาพ
          ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้วนะครับ เราได้ทำความรู้จักกับระบบการสื่อสารทั้งแบบ Client-Server และ P2P กันแล้ว ตั้งแต่จดหมายข่าวฉบับนี้ เรามาทำความรู้จักการเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ P2P ในรูปแบบต่าง ๆ กันดีกว่าครับ           เครือข่ายไร้สายสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ Infrastructure และ Infrastructureless โดยเครือข่ายแบบ Instructure ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อเข้าหาเครือข่ายอื่น ๆ ส่วนเครือข่ายแบบ Infrastructureless หรือ P2P หรือเครือข่ายแบบที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก โดยเราสามารถเรียกเครือข่ายแบบ Infrastrutureless แบบง่าย ๆ ได้ว่า Ad-hoc network           Ad hoc เป็นภาษาลาตินแปลว่า “For this” หรือ “For this situation” หรือ “สำหรับในกรณีนี้” ซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งชื่อเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบเฉพาะกิจ โดยอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ส่วนใหญ่ เช่น Smartphone, Tablet, Laptop ฯลฯ สามารถจำลองตัวเองเป็น Router เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะในกลุ่มอุปกรณ์ใกล้เคียง ยกตัวอย่างเช่น Smartphone สามารถสร้าง

Webometrics มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รูปภาพ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    แจกฟรี!!! เทมเพลท PowerPoint      แบบสำรวจความประสงค์การเข้ารับฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ บทความข่าวสารด้านไอที  

การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายแบบ P2P

รูปภาพ
        ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักการเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายแบบ Client-Server ไปแล้วนะครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงการทำงานของระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (P2P) บ้างนะครับ           การเชื่อมต่อแบบ P2P เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ตัวกลางเช่น Server ซึ่งทำให้การใช้งานในลักษณะ P2P นี้มีความคล่องตัวในการเชื่อมต่อ แต่ในทางกลับกัน อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ในระบบ P2P จะต้องรับภาระการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ Bandwidth ของเครือข่ายซึ่งเคยเป็นภาระของ Server ทำให้อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในระบบ P2P ต้องมีประสิทฺธิภาพที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น             P2P จะมีการเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบ Online และ Offline กล่าวคือผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในแบบ LAN หรือเครือข่ายภายนอกผ่านระบบ Internet ก็ได้ ผมขอแบ่ง Application ที่มีการเชื่อมต่อแบบ P2P ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ           1.    Application ที่กำหนดให้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งทำหน้าที่แทน Server ซึ่งผมขอเร