บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2020

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Mesh Network

รูปภาพ
        ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยี Wireless Mesh Network ที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก Mesh Network ซึ่งเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเครือข่ายแบบใช้สายเป็นเทคโนโลยีไร้สายครับ Mesh Network เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Router หลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถส่งต่อข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งผ่านเครือข่าย Router จำนวนมาก ทำให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้ระยะที่ไกลมากขึ้น และทำให้ระบบเครือข่ายมีความเสถียรมากขึ้นด้วย เนื่องจากมีเส้นทางในการรับส่งข้อมูลหลายเส้นทาง แต่ในทางกลับกัน Routing Protocol ที่ใช้ในระบบ Mesh Network จำเป็นต้องมีการป้องกันการส่งข้อมูลวนซ้ำ (Loop) โดยระบบเครือข่ายแบบ Mesh จะประกอบด้วย 1) Mesh Router ทำหน้าที่ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด และส่งต่อข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง 2) Mesh Client เป็นอุปกรณ์ปลายทางที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับ Mesh Router และ 3) Internet Gateway เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อจาก Mesh Router เพื่อส่งข้อมูลออกสู่ External Network           Wireless Mesh Network เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจาก Mesh Network โดยใช้ Wireless Router มาทำหน้าที่เป็น