บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020

เครือข่ายไร้สายระยะใกล้ (Local Wireless Network)

รูปภาพ
       ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวในฉบับที่แล้วนะครับ ระบบ Local Wireless Networks ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีหลักของ Local Wireless Networks มีชื่อเรียกว่า Wi-Fi (Wireless Fidelity; เครือข่ายไร้สายความถูกต้องสูง) ซึ่งรับส่งข้อมูลในช่วงคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ตามมาตรฐาน IEEE802.11 โดยสามารถแบ่งออกเป็นมาตรฐานย่อยดังนี้ (ภาพจาก : https://th.wikihow.com/สร้าง-Local-Area-Network-(LAN))    1. IEEE802.11b (Wi-Fi 1) เป็นมาตรฐานของ Wi-Fi ตัวแรกที่ออกมาให้ใช้งานทั่วโลกบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz ด้วยความเร็วสูงสุด 11 Mbps 2. IEEE802.11a (Wi-Fi 2) เป็นมาตรฐานที่ออกมาพร้อมกับ Wi-Fi 1 แต่สามารถใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น เนื่องจากการใช้งานคลื่นความถี่ 5 GHz มีความซ้ำซ้อนกับบางหน่วยงานในขณะนั้น โดย Wi-Fi 2 มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 54 Mbps 3. IEEE802.11g (Wi-Fi 3) เป็นเทคโนโลยีที่ออกมาแทนที่ Wi-Fi 1 และ Wi-Fi 2 โดยทำงานบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz ทำให้สามารถใช้งานได้ทั่วไป และยังเพิ่มประสิทธิภาพจาก Wi-Fi 1 ให้มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 54 Mbpsเทียบเท่ากับ